Privacyverklaring

Anne de Vlaam Productions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anne de Vlaam Productions vindt jouw privacy belangrijk. Anne de Vlaam Productions verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Anne de Vlaam Productions hebt verstrekt.

Anne de Vlaam Productions verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt in dat Anne de Vlaam Productions jouw gegevens uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en dit op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.

De website verschaft anonieme online bezoekers de mogelijkheid informatie te vinden over Anne de Vlaam Productions. Als online bezoeker kan je via de website een aanvraag indienen door je aan te melden voor een traject, een belafspraak een vraag te stellen of een afspraak te maken. 

Bij deze aanmelding als bezoeker laat je persoonsgegevens achter op de website op het moment dat je de gegevens verstrekt (bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier).

Hiermee accepteer je als bezoeker deze privacyverklaring van Anne de Vlaam Productions en geef je Anne de Vlaam Productions toestemming jouw persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken, te beheren en op te slaan op de wijze en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden.

Anne de Vlaam Productions behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de wijzen waarop en de doeleinden waarvoor deze persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en bewaard aan te passen.

Indien sprake is van eventuele wijzigingen in de procedures voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegeven, zijn deze onmiddellijk van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst, zodat deze voor jou inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de diensten
In deze privacyverklaring geeft Anne de Vlaam Productions een toelichting op de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Hieronder tref je een overzicht aan van de persoonsgegevens die Anne de Vlaam Productions verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer

 Anne de Vlaam Productions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Om contact op te nemen per telefoon of per e-mail en indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • De afhandeling van de facturering.
 • Voor het verstrekken van de nieuwsbrief, indien jij je daarvoor hebt aangemeld.

 Anne de Vlaam Productions kan je verzoeken om nadere informatie van jou te verstrekken. Deze gegevens heeft Anne de Vlaam Productions nodig om haar dienstverlening voortvarend te laten verlopen. Deze gegevens kunnen worden opgenomen in jouw dossier dat voor jou wordt aangemaakt en bijgehouden om de voortgang van de dienstverlening te monitoren.  

Anne de Vlaam Productions kan nieuwsbrieven aanbieden om nieuws aangaande haar activiteiten of om haar activiteiten te delen met geïnteresseerden. Anne de Vlaam Productions gebruikt contactgegevens van degenen die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld om hen deze per e-mail te versturen. Indien je de ontvangst van nieuwsbrieven wilt annuleren, stuur dan een e-mail naar info@annedevlaam.com.

 Geautomatiseerde besluitvorming en bescherming persoonsgegevens

Anne de Vlaam Productions neemt geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Anne de Vlaam Productions) bij betrokken is. De persoonsgegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor Anne de Vlaam Productions en zijn nodig om je op de juiste wijze haar dienstverlening uit te voeren en voor de administratieve afhandeling van een opdracht of aankoop via de webshop.

Anne de Vlaam Productions draagt zorg voor een zorgvuldige wijze van opslaan van de door jou verstrekte persoonsgegevens die zijn ontvangen via de website. De gegevens worden bewaard op een manier die in overeenstemming zijn met de momenteel geldende regels binnen het werkveld.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die uitsluitend voor Anne de Vlaam Productions en expliciet door Anne de Vlaam Productions bevoegde personen toegankelijk zijn via een wachtwoord.

Hoewel Anne de Vlaam Productions zich de met de grootste zorg inspant om de persoonsgegevens die je hebt verstrekt redelijkerwijs te beschermen, kan zij niet garanderen dat dergelijke informatie, per abuis of door onwettig handelen van derden, niet verloren gaat, openbaar wordt gemaakt of geopend. 

Ter voorkoming van phishing en hoe je dit herkent, verwijst Anne de Vlaam Productions naar de website van de politie op https://www.politie.nl/themas/phishing.html.

Cookies

Voor het bezoeken van de website is het verstrekken van persoonsgegeven aan Anne de Vlaam Productions niet noodzakelijk. Anne de Vlaam Productions maakt gebruik van functionele cookies, Google Analytics en overige cookies. Voor de functionele cookies en Google Analytics is geen toestemming nodig. Deze cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Anne de Vlaam Productions zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of jij hiervoor vrijwillig toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn persoonsgegevens Anne de Vlaam Productions

Anne de Vlaam Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Anne de Vlaam Productions zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Indien je niet meer in het bestand wilt zijn opgenomen, ben je zelf ten allen tijde gerechtigd om dit te beëindigen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@annedevlaam.com . Anne de Vlaam Productions zal je gegevens verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op informatie. Dit houdt in dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht van verzet. Dit houdt in dat je het recht hebt om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken.

Ook heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdracht. Je mag Anne de Vlaam Productions verzoeken om je de persoonsgegevens die zij van jou verwerkt ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven. Ook heb je het recht op vergetelheid.

Indien je gebruik wilt maken van deze rechten, laat je het Anne de Vlaam Productions weten. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@annedevlaam.com. Anne de Vlaam Productions zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van je bericht reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoekt Anne de Vlaam Productions jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen met inachtneming van de privacyregels ter bescherming van je privacy.

 Beveiligen persoonsgegevens

Anne de Vlaam Productions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je van mening bent dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd, twijfel je daaraan of zijn er aanwijzingen van misbruik: neem dan contact op via info@annedevlaam.com.

Klachten

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de wijze waarop Anne de Vlaam Productions met jouw gegevens omgaat, neem dan direct contact op met Anne de Vlaam Productions door een e-mail te sturen naar info@annedevlaam.com.

Anne de Vlaam Productions vindt het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop zij met jouw gegevens omgaat en zal haar uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Indien nodig zal Anne de Vlaam Productions een onafhankelijke derde inschakelen.

 Contactgegevens

De actuele contactgegevens van Anne de Vlaam Productions zijn te vinden op de website www.annedevlaam.com.

Indien je een vraag hebt over dit privacyreglement of gebruik wilt maken van jouw rechten, stuur dan een e-mail naar info@annedevlaam.com.