Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definitie

 1. Dienstverlener, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 55788319, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.  
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Een aanbod van dienstverlener kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en is geheel vrijblijvend en herroepelijk.
 3. Aan het aanbod kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
 4. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website en sociale mediakanalen, binden dienstverlener niet.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant.
 2. Indien de klant vóór de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan dienstverlener verzoekt om met de Werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht.
 3. De klant zal na het verzoek zoals genoemd in het vorige lid alsnog zo spoedig mogelijk de dienstverlener volledigheidshalve van een schriftelijke aanvaarding voorzien.

 Artikel 5 – Annulering

De klant kan de opdracht conform de volgende annuleringsregeling annuleren. De annuleringskosten zullen door dienstverlener in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakte kosten en de hierna volgende annuleringsregeling:

1.1 Annulering door de klant kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de (eerste) sessie of kick off kosteloos geschieden.
1.2. Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de (eerste) sessie of kick off is klant verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
1.3. Bij annulering tussen nul en twee weken voor aanvang van de (eerste) coaching sessie of kick off is klant verplicht 90% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
1.4. Bij annulering na de eerste sessie of kick off is de klant verplicht de volledig overeengekomen vergoeding te vergoeden, tenzij er aantoonbaar sprake is van omstandigheden die deze annulering rechtvaardigen.
1.5. Bij tussentijds annuleren van de sessies gedurende het afgesproken traject is klant verplicht de volledig overeengekomen vergoeding te vergoeden, tenzij er aantoonbaar sprake is van omstandigheden die tussentijdse annulering rechtvaardigen.
1.6. Ongeacht het aantal weken waarbinnen klant de opdracht annuleert, worden de reeds verrichtte voorbereidingen in rekening gebracht.

 Artikel 6 – Uitvoering opdracht

 1. Dienstverlener streeft ernaar om de opdracht naar haar beste vermogen en zorgvuldig uit te voeren. 
 2. Dienstverlener geeft geen garanties met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van de door dienstverlener toegepaste studies en verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van de klant. Op dienstverlener rust derhalve een inspanningsverplichting.
 3. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Dienstverlener neemt in geen geval verantwoordelijk voor het door de klant gewenste resultaat.
 4. Dienstverlener is, indien door haar gewenst of noodzakelijk geacht, gerechtigd om bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.
 5. Indien dienstverlener wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren, zal dienstverlener de klant hiervan terstond op de hoogte stellen. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe afspraak c.q. datum plannen.

 Artikel 7 – Verhindering

 1. Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat is tot het bijwonen van de sessie dan wel kick off, informeert hij terstond dienstverlener.
 2. Sessies en kick offs die binnen 24 uur vóór aanvang hiervan worden afgemeld, zullen in rekening worden gebracht.

 Artikel 8 – Wijziging Overeenkomst

 1. Indien het tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden nodig blijkt om de Overeenkomst te wijzigen dan wel aan te passen, zullen Partijen hierover gezamenlijk overeenstemming bereiken.
 2. De wijziging van de Overeenkomst kan van invloed zijn op de einddatum van het traject.
 3. Indien de wijziging van de Overeenkomst invloed heeft op de vergoeding van de Werkzaamheden laat dienstverlener dit zo spoedig mogelijk, onder vermelding van het aangepaste bedrag, aan de klant weten. 
 4. Indien de klant de uitvoering van de Werkzaamheden wil uitstellen, stelt de klant dienstverlener hiervan tijdig in kennis.
 5. Dienstverlener is gerechtigd om de kosten die ontstaan door het uitstel van de klant in rekening te brengen. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, annuleringskosten van derden en gereserveerde ruimtes.

 Artikel 9 – Verplichtingen klant

 1. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan dienstverlener voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door dienstverlener.
 2. De klant staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de benodigde informatie niet tijdig aan dienstverlener wordt verstrekt, heeft dienstverlener het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten en /of te beëindigen.
 4. De klant dient dienstverlener te informeren over de reden van het niet tijdig kunnen verstrekken van de benodigde informatie.
 5. De dienstverlener is gerechtigd de door haar geleden schade te verhalen en de samenwerking te beëindigen in geval van opschorting.
 6. De klant is verantwoordelijk voor een soepel verloop van het traject of de aanvaarde overeenkomst.
 7. Indien de klant de sessies frustreert dan wel het verloop van de sessies niet naar behoren (soepel) laat verlopen wat aan klant is te wijten, heeft dienstverlener het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten en/of te beëindigen.
 8. Dienstverlener is gerechtigd de door haar geleden schade te verhalen en de samenwerking te beëindigen in geval van de in het vorige lid genoemde beëindiging.
 9. De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid op eventueel door haar ter beschikking gestelde locatie.
 10. De klant informeert dienstverlener tijdig omtrent de voor dienstverlener relevante informatie.
 11. De klant stelt dienstverlener onverwijld in kennis, indien klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
 12. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door klant.

 Artikel 10 – Vergoeding en betaling

 1. De door dienstverlener bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Dienstverlener is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij de klant in rekening te brengen. Dienstverlener verschaft de klant voor zover mogelijk vooraf aan de Werkzaamheden de benodigde informatie.
 3. Betaling door de klant aan dienstverlener voor haar Werkzaamheden dient op de volgende wijze plaats te vinden.
  • ContentTraject rechtspersonen: Het volledige bedrag dient te worden voldaan na de eerste sessie, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat de betaling in termijnen zal worden gedaan;
 4. Betaling vindt plaats zoals omschreven op de door dienstverlener verstrekte factuur, met inachtneming van de daarin opgenomen betalingstermijn van veertien dagen.
 5. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is klant terstond en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Bij verzuim is klant de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buiten rechte komen voor rekening van klant, deze bedragen tenminste € 85,00.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de in het vorige lid genoemde bedragen schorten de betalingsverplichting van klant niet op.

 Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is enkel aansprakelijk voor directe schade volgend uit tekortkomingen in de nakoming die aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid door dienstverlener.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 3. De aantoonbare aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht. Dienstverlener zal in geval van aantoonbare aansprakelijkheid zich inspannen om in redelijkheid tot een oplossing te komen.
 4. De klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt dienstverlener in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.

 Artikel 12 – Overmacht

       1.1 In geval van overmacht is dienstverlener niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.

       1.2 Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet- en regelgeving en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar en waarop dienstverlener geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door dienstverlener ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.

 1. Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door dienstverlener separaat in redelijkheid in rekening worden gebracht bij klant.

 Artikel 13 – Klachten

1.1 De klant stelt dienstverlener zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventueel door hem of haar ondervonden klachten.

1.2 Klachten over uitgevoerde sessies of kick offs dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven dagen na het eindigen daarvan aan dienstverlener te worden gemeld.

 1.3 Indien de klacht terecht is en verholpen kan worden, zal dienstverlener zich inspannen tot het verhelpen dan wel oplossen van de klacht.

1.4 Indien het in het vorige lid bepaalde niet (meer) mogelijk is, is dienstverlener slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 11.

 1. De beoordeling van klachten vindt plaats door dienstverlener dan wel een door dienstverlener ingeschakelde onafhankelijke derde.

 Artikel 14 – Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de Overeenkomst is opgenomen in het aanbod, beschreven zoals op de website of in de overeengekomen offerte.
 2. De Overeenkomst eindigt na voltooiing van alle overeengekomen sessies.
 3. Opgenomen termijnen betreffen nimmer fatale termijnen.
 4. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Dienstverlener is in geen geval verplicht tot restitutie van door haar ontvangen gelden.
 5. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting op te zeggen in geval dat:
  • de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
  • de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  • de onderneming van de andere Partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
  • op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd.
 6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien de Werkzaamheden structureel en aantoonbaar niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd, wegens aan klant te wijten omstandigheden.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen.
 2. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt.

 Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Dienstverlener behoudt zich exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan de klant verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat dienstverlener gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de klant.
 2. Het is de klant nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van dienstverlener, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt.

 Artikel 17 – Marketing

 1. Dienstverlener is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht.
 2. Dienstverlener waarborgt hierbij de privacy van haar klant. Dienstverlener zal klant toestemming vragen of zij de naam van klant in enige publicatie mag gebruiken.
 3. Dienstverlener kan klant vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met dienstverlener.
 4. De klant geeft in het geval van het vorige lid dienstverlener toestemming om de review van klant op haar website en sociale media kanalen te plaatsen. Indien klant niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of sociale media kanalen van dienstverlener zal klant dienstverlener hierover per e-mail, conform hetgeen geregeld in de privacyverklaring van dienstverlener, informeren.

 Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst tussen klant en dienstverlener is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van een geschil zullen Partijen proberen hier gezamenlijk uit te komen.
 3. Ieder geschil waar Partijen niet over uitkomen, zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement dienstverlener is gevestigd.